LayerZero — Gnosis x Celo x Metis x Core

Lsb108's Blog
3 min readJul 24, 2023

--

swap.defillama.com

Swap USDT -> agEUR

Join http://app.angle.money/bridges-ageur

Bridge agEUR -> Gnosis

Bridge agEUR -> Celo

Bridge agEUR -> BNB

https://minter.merkly.com/

Cần có Gas trên 4 Chain: Gnosis, Core Dao, Celo, Metis

Nếu chưa có thì dùng Avax — Metis

Bnb — CoreDao

OP — Celo

OP — Gnosis

Mint 1 NFT ở Metis ( nếu chưa có NFT nào ), nhớ copy ID của NFT và past và mục Token to be Bridged: 51005471 .Sau đó Bridge — Gnosis👇

Bridge ONFT Gnosis — Celo

Bridge Celo — Bnb Chain

Bridge Bnb Chain — CoreDao

Số tiền agEUR bridge sang Bnb Chain trước đó, bây giờ swap 30–80 agEUR — OSEA

http://swap.defillama.com

Join omnisea.xyz/token/bridge

Bridge $OSEA -> Metis

Đợi khoảng 10–15 phút Bridge toàn bộ OSEA trở lại BNB Chain

Join http://swap.defillama.com

Swap $OSEA -> $USDT

Swap all $agEUR -> $USDT

Join stargate.finance/transfer

Bridge all $USDT -> Metis

Join app.hera.finance

Swap 5 USDT → METIS

Join http://stargate.finance/transfer

Bridge $USDT -> BNB

Open: https://swap.defillama.com

Swap 10% $USDT -> $USDC ( của tớ là 65$ )

Join http://bridge.coredao.org/bridge

Bridge $USDT & $USDC từ BNB sang Core

Join http://exchange.archerswap.finance/swap

Swap 60% $USDC -> $USDT

Swap $10 — $50 $USDT -> $4TOKEN

Only swap a small amount for $4TOKEN due to 8% sell tax. Even $6 works. Main goal -> trigger unique L0 contract.

Back on: http://bridge.coredao.org/bridge 25) Bridge out $USDC & $USDT

*** Còn 1 chút nữa là xong, anh em cứ làm đến bước này đi nhé…cũng hơi bị lâu đó. Gần như không tốn fee mấy đâu ***

--

--