Scroll Sepolia campaigns on GALXE

Lsb108's Blog
3 min readSep 13, 2023

--

🔥Scroll Sepolia campaigns,

Chiến dịch lần này do @Galxe tổ chức, gồm có:

@PheasantNetwork @symbiosis_fi @IZAR_Protocol @Owlto_Finance @SatoriFinance @spacefi_io @Orbiter_Finance Thank you Galxe, you have created a very good and useful playground for the community.

⭐Scroll <> Sepolia via Pheasant Network

🔸Join https://pheasant.network

Bridge từ Sepolia -> Scroll

Bridge từ Scroll -> Sepolia

🔸Claim on Galxe

https://t.co/zbhepDn9JA

⭐Hoán đổi chuỗi chéo sang Scroll Testnet trên Rubic thông qua Symbiosis Testnet

🔸Join https://is.gd/qFObaK

Bridge từ Goerli -> Scroll

Bridge từ Scroll -> Goerli

🔸Claim on Galxe

https://t.co/jftKnHk8IV

⭐Explore New Frontiers of Privacy on Scroll with IZAR

Cài đặt LEO wallet https://is.gd/sMJSKb

Faucet LEO Testnet bằng cách gửi nhắn tin, thực hiện cú pháp:

Text 📱 +1–867–888–5688 with “Send 50 credits to aleo1xxxxxx”

💡aleo1xxxxxx = địa chỉ ví ALeo của bạn

  • Lưu ý: phải faucet 2 lần hoặc có 2tx mới sử dụng được Aleo wallet. Nếu không chỉ có thể bridge từ các chain tới Aleo, nhưng không thấy ETH trên Aleo để bridge tới các chains.
  • Trước khi Bridge từ Aleo tới Chain khác, phải mở ví lên 1 lúc để nó đồng bộ…

⭐Bridge ETH từ Scroll Sepolia Testnet tới Aleo Testnet và ngược lại👇

https://testnet-bridge.izar.xyz/bridge

⭐Zealy: https://is.gd/S570aF

Đáp án Quiz:

1 A, 2 E, 3 B, 4 B, 5 A, 6 B, 7 E

8 B, 9 A, 10 C, 11 A, 12 B, 13 C, 14 B

⭐Bridge to @Scroll_ZKP Sepolia with @Owlto_Finance

Join https://is.gd/n3bVPB

Bridge Sepolia -> Scroll Sepolia

Bridge Scroll Sepolia -> Sepolia

🔸Claim on Galxe

https://t.co/Yf9NBvfq3D

⭐Satori x Scroll: Weekend Takeover

faucet https://is.gd/InF9oi

Deposit ít nhất 50$

Trade Long & Short vài lệnh https://is.gd/QCxqTd

🔸Claim on Galxe

https://t.co/i038fBrkPd

⭐NFT Campaign on Scroll Sepolia Testnet

Join https://is.gd/tD34KH

Swap và add LP on Scroll Sepolia Testnet

🔸Claim on Galxe

https://t.co/JFiQ8RpFHO

⭐Earn Scroll Rewards with a single transaction on Orbiter Finance

Join https://is.gd/Db47cO

Bridge Sepolia -> Scroll Sepolia

Bridge Scroll Sepolia -> Sepolia

🔸Claim on Galxe

https://t.co/YbBRirH3vk

🔥Bạn cần Faucet, hãy save lại link này👇

https://s.id/1TOIS

#airdrop #testnet #galxe #airdrophunter #crypto #defi #symbiosis #scroll #IZARprotocol #aleo #spaceFi #orbiter #satori #Owlto #PheasantNetwork

--

--