Tham gia Subsquid Testnet

Lsb108's Blog
Sep 30, 2023

--

Raised $ 9M

Anh em đã làm #Testnet Subsquid chưa ? Raised $ 9M đó

Join https://app.subsquid.io/network-dashboard… Vào Profile > Kết nối #X, #Discord, #github Hoàn thành các Task để kiếm $tSQD

Tham gia #Galxe kiếm 20$ tiền Cafe

https://galxe.com/subsquid/campaign/GCxTPUCrCc

Nếu muốn mua #IDO thì đăng ký

@CoinList

#KYC luôn nhé

https://coinlist.co/subsquid-testnet

Hoàn thành #Zealy

https://zealy.io/c/subsquid/invite/R8MZ2VfjB7Gxf0ap8D9rh

💢Quiz & Answer:

— Time: B, B, D, B, B, C, B, C, B, B, B, B, B, C, B, B

— TypeScript Role Dev: C, C, A, B, A

— Python Role Dev: A, C, C, A, B

— Rust Role Dev: C, A, C, C, B — Solidity Role Dev: A, B, C, A, C

@subsquid #BTC #ETH #Crypto #Airdrop

--

--